നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal

[PDF] Read ✓ നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal : by Manoj Kuroor - നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal, Nilam Poothu Malarnna Naal
 • Title: നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal
 • Author: Manoj Kuroor
 • ISBN: 9788126464043
 • Page: 247
 • Format: Kindle

[PDF] Read ✓ നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal : by Manoj Kuroor, നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal, Manoj Kuroor, Nilam Poothu Malarnna Naal [PDF] Read ✓ നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal : by Manoj Kuroor - നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal, Nilam Poothu Malarnna Naal
 • [PDF] Read ✓ നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal : by Manoj Kuroor
  247Manoj Kuroor
നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal

About Author

 1. Manoj was born at Kottayam, to chenda exponent Kuroor Cheriya Vasudevan Namboothiri and Sreedevi Andarjanam He is the grandson of Kathakali artist Kuroor Vasudevan Namboothiri 1 Manoj learnt Thayambaka and Kathakali melam from his father and then from Aayamkudi Kuttappa Marar Manoj has been playing chenda for Kathakali since 1989.

One thought on “നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal

 1. Wonderful Took you to the old Dravidian era with the combination of a beautiful Dravidian language and eloquent narration of a journey through the wilderness Had to search for the meaning of many words in google and dictionary Later I found the complete glossary in last pages Note for my co readers


 2. This novel is a rare happening in Malayalam Reinventing the cultural roots which transcends the present political boundaries, Manoj takes us to live a life among the people thousands of years ago the Sangam period He chose to tell the story in a language which must be the mother of Tamil and Malayalam devoid of Sanskrit derivatives I felt immense happiness that someone had shed a little light on the life and times of our common ancestry Life was harsh for them, an unending struggle for existence [...]Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *